phot-lo-xo-phot-nhot-dau-nok

Mô tả sản phẩm

16X24X5IDI 100.5X111X4.9ROI
16X26X7(BDD579A0)TB 100X114X8/11DKB
16X30X7TB 100X115X10IDI
16X32X7TC 100X115X9ISI
17.5X1.5OR 100X115X9USI
17.8X1.9OR 100X120X11TCY
170X185X9ISI 100X120X12IDI
170X190X10/14DKBI 100X120X15UPH
170X190X12.5IUH 100X125X13(AEE069A0)TC
170X190X12IDI 100X125X13(AP4063B6)TCN
170X195X15UPH 100X125X15UPH
170X200X16(AE4795E0)TC 100X125X20(AW4068E0)DB2
174.4X3.1OR 100X130X13TC
175X190X9ISI 101X3.8(S)OR
17X29X5TC 105X120X9USI
17X30X6TC 105X125X12IDI
17X32X7TC 105X125X16IDI
17X35X10TC 105X130X12TC
17X35X8TC 105X135X14(AD4153I0)TB
17X47X8TC 105X135X14(AEE755A0)TC
18.8X1.9(90)OR 105X135X14(AP4153H0)TCN
180X200X12ISI 105X135X14(AP4153H3)TCN
180X200X12OSI 106.4X3.1OR
180X200X12USH 106X120X8.5USH
180X205X12/17DKB 106X121X9ISI
18X26X5ISI 10X20X7(AE0260H0)TC
18X30X7(BEE409A0)TC 10X20X8UPI
18X32X8TC 10X21X5VC
19.4X3.1OR 110X120X5.2HBY
19.7X3.5(90)OR 110X125.5X6(B)HBY
19.7X3.5(S)OR 110X125X10IDI
19.8X1.9OR 110X125X9ISI
200X240X15TC 110X135X14TB4
20X32X6TC 115X130X9USI
20X32X7(AEE283A0)TC 115X131X9/12DKB
20X34X7TC 115X135X12IDI
20X35X10TC 115X135X15UPH
20X35X7(AES060C0)TC 115X145X14(AP4282G0)TCN
20X35X7TCV 115X145X18MG
20X35X8TC 115X150X15TC
20X36X7TCV 115X5.5OR
20X37X7TC 118X133X9ISI
20X38X7TC 119.6X3.5(90)OR
20X40X7(WE0086A0)TC 12.3X1.9OR
20X47X7TC 12.7X28.55X6.4SB2
20X52X10SC 12.9X2.3(90)OR
210X222X6.2HBY 120X130X5.2HBY
210X230X12(CU1575D0)UPH 120X135X9ISI
210X230X12ISI 120X140X10IUH
210X230X16IDI 120X140X12IDI
210X231X7.7(B)HBY 120X140X12ODI
210X235X12/17DKB 120X140X13IDI
210X235X12/17DKH 120X140X15IDI
22.4X30.4X4.5/6LBH 120X140X15UPH
22.4X30.4X4.5/6LBI 120X140X16IUH
22.4X30X5USH 120X150X14(AP4346B0)TCN
22.4X30X5USI 120X150X14TC
220X245X19IDI 124.6X3.5(90)OR
220X260X14TC 124.6X3.5(S)OR
22X30X4.5/6LBI 125X140X9USH
22X32X6UPH 125X145X15UPH
22X32X7(AEE172B0)TC 125X145X15UPI
240X260X12ISI 12X22X5SC
245X270X19ODI 130X140X5.2HBY
24X38X7(AP1251E0)TCN 130X145X10IDI
25.4X31.75X3.2VB 130X145X9(FU1280K2)ISI
25.5X2.4(S)OR 130X145X9ISI
250X265X9/11.5LBI 130X145X9OSI
25X33X4.5/6LBH 130X145X9USH
25X45X11(AEE081A0)TC 135.68X4.32(S)OR
25X45X11(AP1338A0)TCV 135X155X10/14DKB
25X47X10TC 136X150X8.5USH
25X47X8(AEE261A1)TC 139.6X3.5(90)OR
25X52X12(AEE968A0)TC 14.9X2.3(90)OR
26.2X1.9OR 140X150X5.2HBY
26.7X3.4(90)OR 140X150X6IDI
26X40X7TB 140X155X9IUI
270X295X16ISI 140X155X9USH
27X39X10.5TC4 140X160X12IDI
27X43X9TC 140X160X13IDI
280X295X9/12DSI 140X160X15UPH
280X305X16ISI 140X160X15UPI
280X310X18UPH 140X160X16IDI
280X310X18UPI 140X160X16ODI
280X320X18SBB 140X160X9IDI
283X3.5OR 140X170X22(AW1748E0)DB2
289.1X6.9OR 144.6X3.5(90)OR
28X35.5X5USH 144.78X4.19(S)OR
28X35.5X5USH 145.16X4.32OR
28X35.5X5USI 145X160X10ODI
28X36X4.5/6LBH 145X160X9ISI
28X36X5ISI 145X160X9OSI
28X38X8IDI 145X175X14(V)SC
28X40X10UPH 146.4X5.3(S)OR
28X40X6TC 14X22X4.5/6LBH
28X40X8(AE119A0)TC 14X22X4/5.5DKB
28X45X10TC 14X22X5USH
28X47X8TC 14X22X5USI
28X48X12(AP1564E0)TCN 14X24X6TC
29.7X3.4(90)OR 150X165.5X6(B)HBY
290X315X16ISI 150X165X9ISI
298X12.5OR 150X165X9USH
300X330X18UPH 150X170X10/14DKB
30X38X5/6.5LBH 150X170X12IDI
30X38X5/6.5LBI 150X170X16IDI
30X38X5UPI 150X180X14(AD4624A0)TB2
30X40X6ISI 150X180X14(AE4624F1)TC
30X40X6OSI 150X180X14(AP4624G1)TCN
30X40X6USH 150X180X14HTC
30X40X7(FU0358F10)IDI 150X180X14SB
30X43X10UPH 15X35X7SC
30X45X6(AE1676F0)TC 16.9X28X5SC
30X45X6VC 160X175.5X6(B)HBY
30X45X7SC 160X175X9ISI
30X45X8TC 160X175X9OSI
30X46X8HTC 160X180X12IDI
30X47X8SC 160X180X16ODI
30X47X8TC 160X190X16(AD4713A0)TB2
30X50X10(AEE158A0)TC 160X190X16(AP4713F1)TCN
30X50X10TC5 162.85X5.33OR
30X50X10UPH 162.8X5.33(S)OR
30X50X11(AP1709H4)TCN 162X3OR
30X50X11TC 165X180X9ISI
30X52X12TB 165X180X9USH
30X52X7TC 165X185X12ODI
30X55X12TC 166X10OR
30X55X7TC 169.1X6.9OR
30X56X15.5OUY 16X24X5IDI
30X62X10(AEE339A0)TC 16X24X5USH
30X62X7TC 16X26X7(BDD579A0)TB
31.5X41.5X6ISI 16X32X7TC
31.5X44X7/10DKI 17.5X1.5OR
32X40X5/6.5LBH 17.8X1.9OR
32X44X11SB 170X190X10/14DKB
32X45X8(AEE093A0)TC 170X190X12.5IUH
32X47X8(AH1888E0)-RHHTC 170X190X12IDI
32X48X8TC 170X195X15UPH
32X50X8HTC 170X200X16(AE4795E0)TC

 

16X24X5IDI 100.5X111X4.9ROI
16X26X7(BDD579A0)TB 100X114X8/11DKB
16X30X7TB 100X115X10IDI
16X32X7TC 100X115X9ISI
17.5X1.5OR 100X115X9USI
17.8X1.9OR 100X120X11TCY
170X185X9ISI 100X120X12IDI
170X190X10/14DKBI 100X120X15UPH
170X190X12.5IUH 100X125X13(AEE069A0)TC
170X190X12IDI 100X125X13(AP4063B6)TCN
170X195X15UPH 100X125X15UPH
170X200X16(AE4795E0)TC 100X125X20(AW4068E0)DB2
174.4X3.1OR 100X130X13TC
175X190X9ISI 101X3.8(S)OR
17X29X5TC 105X120X9USI
17X30X6TC 105X125X12IDI
17X32X7TC 105X125X16IDI
17X35X10TC 105X130X12TC
17X35X8TC 105X135X14(AD4153I0)TB
17X47X8TC 105X135X14(AEE755A0)TC
18.8X1.9(90)OR 105X135X14(AP4153H0)TCN
180X200X12ISI 105X135X14(AP4153H3)TCN
180X200X12OSI 106.4X3.1OR
180X200X12USH 106X120X8.5USH
180X205X12/17DKB 106X121X9ISI
18X26X5ISI 10X20X7(AE0260H0)TC
18X30X7(BEE409A0)TC 10X20X8UPI
18X32X8TC 10X21X5VC
19.4X3.1OR 110X120X5.2HBY
19.7X3.5(90)OR 110X125.5X6(B)HBY
19.7X3.5(S)OR 110X125X10IDI
19.8X1.9OR 110X125X9ISI
200X240X15TC 110X135X14TB4
20X32X6TC 115X130X9USI
20X32X7(AEE283A0)TC 115X131X9/12DKB
20X34X7TC 115X135X12IDI
20X35X10TC 115X135X15UPH
20X35X7(AES060C0)TC 115X145X14(AP4282G0)TCN
20X35X7TCV 115X145X18MG
20X35X8TC 115X150X15TC
20X36X7TCV 115X5.5OR
20X37X7TC 118X133X9ISI
20X38X7TC 119.6X3.5(90)OR
20X40X7(WE0086A0)TC 12.3X1.9OR
20X47X7TC 12.7X28.55X6.4SB2
20X52X10SC 12.9X2.3(90)OR
210X222X6.2HBY 120X130X5.2HBY
210X230X12(CU1575D0)UPH 120X135X9ISI
210X230X12ISI 120X140X10IUH
210X230X16IDI 120X140X12IDI
210X231X7.7(B)HBY 120X140X12ODI
210X235X12/17DKB 120X140X13IDI
210X235X12/17DKH 120X140X15IDI
22.4X30.4X4.5/6LBH 120X140X15UPH
22.4X30.4X4.5/6LBI 120X140X16IUH
22.4X30X5USH 120X150X14(AP4346B0)TCN
22.4X30X5USI 120X150X14TC
220X245X19IDI 124.6X3.5(90)OR
220X260X14TC 124.6X3.5(S)OR
22X30X4.5/6LBI 125X140X9USH
22X32X6UPH 125X145X15UPH
22X32X7(AEE172B0)TC 125X145X15UPI
240X260X12ISI 12X22X5SC
245X270X19ODI 130X140X5.2HBY
24X38X7(AP1251E0)TCN 130X145X10IDI
25.4X31.75X3.2VB 130X145X9(FU1280K2)ISI
25.5X2.4(S)OR 130X145X9ISI
250X265X9/11.5LBI 130X145X9OSI
25X33X4.5/6LBH 130X145X9USH
25X45X11(AEE081A0)TC 135.68X4.32(S)OR
25X45X11(AP1338A0)TCV 135X155X10/14DKB
25X47X10TC 136X150X8.5USH
25X47X8(AEE261A1)TC 139.6X3.5(90)OR
25X52X12(AEE968A0)TC 14.9X2.3(90)OR
26.2X1.9OR 140X150X5.2HBY
26.7X3.4(90)OR 140X150X6IDI
26X40X7TB 140X155X9IUI
270X295X16ISI 140X155X9USH
27X39X10.5TC4 140X160X12IDI
27X43X9TC 140X160X13IDI
280X295X9/12DSI 140X160X15UPH
280X305X16ISI 140X160X15UPI
280X310X18UPH 140X160X16IDI
280X310X18UPI 140X160X16ODI
280X320X18SBB 140X160X9IDI
283X3.5OR 140X170X22(AW1748E0)DB2
289.1X6.9OR 144.6X3.5(90)OR
28X35.5X5USH 144.78X4.19(S)OR
28X35.5X5USH 145.16X4.32OR
28X35.5X5USI 145X160X10ODI
28X36X4.5/6LBH 145X160X9ISI
28X36X5ISI 145X160X9OSI
28X38X8IDI 145X175X14(V)SC
28X40X10UPH 146.4X5.3(S)OR
28X40X6TC 14X22X4.5/6LBH
28X40X8(AE119A0)TC 14X22X4/5.5DKB
28X45X10TC 14X22X5USH
28X47X8TC 14X22X5USI
28X48X12(AP1564E0)TCN 14X24X6TC
29.7X3.4(90)OR 150X165.5X6(B)HBY
290X315X16ISI 150X165X9ISI
298X12.5OR 150X165X9USH
300X330X18UPH 150X170X10/14DKB
30X38X5/6.5LBH 150X170X12IDI
30X38X5/6.5LBI 150X170X16IDI
30X38X5UPI 150X180X14(AD4624A0)TB2
30X40X6ISI 150X180X14(AE4624F1)TC
30X40X6OSI 150X180X14(AP4624G1)TCN
30X40X6USH 150X180X14HTC
30X40X7(FU0358F10)IDI 150X180X14SB
30X43X10UPH 15X35X7SC
30X45X6(AE1676F0)TC 16.9X28X5SC
30X45X6VC 160X175.5X6(B)HBY
30X45X7SC 160X175X9ISI
30X45X8TC 160X175X9OSI
30X46X8HTC 160X180X12IDI
30X47X8SC 160X180X16ODI
30X47X8TC 160X190X16(AD4713A0)TB2
30X50X10(AEE158A0)TC 160X190X16(AP4713F1)TCN
30X50X10TC5 162.85X5.33OR
30X50X10UPH 162.8X5.33(S)OR
30X50X11(AP1709H4)TCN 162X3OR
30X50X11TC 165X180X9ISI
30X52X12TB 165X180X9USH
30X52X7TC 165X185X12ODI
30X55X12TC 166X10OR
30X55X7TC 169.1X6.9OR
30X56X15.5OUY 16X24X5IDI
30X62X10(AEE339A0)TC 16X24X5USH
30X62X7TC 16X26X7(BDD579A0)TB
31.5X41.5X6ISI 16X32X7TC
31.5X44X7/10DKI 17.5X1.5OR
32X40X5/6.5LBH 17.8X1.9OR
32X44X11SB 170X190X10/14DKB
32X45X8(AEE093A0)TC 170X190X12.5IUH
32X47X8(AH1888E0)-RHHTC 170X190X12IDI
32X48X8TC 170X195X15UPH
32X50X8HTC 170X200X16(AE4795E0)TC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Phốt lò xo NOK, phốt dầu nhớt NOK”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *